AKTUÁLIS
VITÉZEK HÍRMONDÓJA
FŐKAPITÁNY BESZÉDEI
HÍREK
A VITÉZI RENDRŐL
A SZERVEZET
TAGFELVÉTEL
RENDTÁRSAKNAK
BESZÉDEK, ÍRÁSOK
KIADVÁNYOK
VERSEK
KÉPGALÉRIA
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
LINKEK
TÁMOGATÁS
KAPCSOLAT

A Vitézi Rend Magyarországon a magyar királyi miniszterelnök rendeletével jött létre, és került bejegyzésre

A bejegyzés adatai:

Miniszterelnöki rendelet száma:

6650/1920. M.E.

Rendelet kiadásának dátuma:

1920.08.11

Törvényerőre emelkedett:

1920. évi 36. tc. 77. par. alapján

Támogató

 
Horthy Miklós avatási beszédei (VITÉZEK ALBUMA alapján)

 

1921. augusztus 20.
 
Vitéz BAJTÁRSAIM!

Meghatottan nézek végig soraitokon. Szeretettel üdvözöllek Benneteket, mint nagy és nehéz idők közepette fajunk legjobbjait. Melleteken a csillogó érdem-rendek idegen országok harcairól beszélnek és egy sincs közöttetek, akinek hőstette magyar helységnévhez fűződnék. Ez mutatja legjobban, hogy minket nem győztek le soha! A mi diadalmas fegyverünket nem is az ellenség, hanem saját áruló honfitársaink orozva, hátulról ütötték ki kezünkből, azután meggyilkolták, gúny tárgyává tették győzhetetlen, büszke hadseregünket, nevetségessé a magyar vitézséget.

Én pedig örökké égő oltárt emelek, mikor a nagy háború legjobbjait hozzákötöm a hazai röghöz, amely évtizedeken keresztül nemcsak tovább táplálja a hősök nemzetségét, hanem megteremti, fennen hirdeti és ápolja a magyar vitézség kultuszát is,

A Vitézi Rendnek hármas célja van: jutalmazni a vitézséggel párosult honfi erényt, megtartani a nagy idők legjobbjait és biztosítani a hősök nemzetségének fennmaradását, végül bennük és utódaikban a magyar fajnak olyan hatalmat biztosítani, amely rettentő erővel sujt le minden felforgató állam- és nemzetellenes törekvésre.

A Vitézi Rendet a véráztatta televény magyar földbe ültetem; adja Isten, hogy mihamarabb gyökeret verjen benne. Legyen belőle hatalmas tölgyerdő, amely dacolhasson a második ezredév viharaival; legyen a Vitézi Rend turáni fajunk és hazánk büszkesége, de ha kell, élesen vágó kardja is.

 

Egész erőmet és véremet elárult, kifosztott, meggyalázott hazánk szolgálatába állítottam; tudom, hogy Ti, kiknek múltja tiszta, mint a kristály, kik bővelkedtek a férfi erényekben, kikre mindig büszkéséggel és meleg szeretettel gondolok, mindig lelkesedéssel haladtok velem a becsület és az önzetlenség útján.

Isten áldása kísérje a Vitézi Rend működését!
 

 
1922. augusztus 15.
 
VITÉZ BAJTÁRSAIM!

Büszkeséggel és szeretettel nézek végig soraitokon. Nagy és nehéz időkben Ti bizonyultatok a legjobbaknak. Vitézségben és honfi erényekben Titeket csak azok múlhatnak felül, kik lelkesedéssel áldozták fel hazájukért fiatal életüket és ma idegen földben porladoznak, várván a feltámadást.

Múlt évben azon óhajomnak adtam kifejezést, hogy mihamarabb gyökeret verjen a Vitézi Rend a véráztatta televény magyar földben, legyen belőle hatalmas tölgyerdő, amely dacolhasson a második ezredév viharaival.

És íme megértük, hogy a második vitézi avatáson 740, vitézségben, honszeretetben és hűségben kiváló igaz magyar férfit részesíthetünk a Haza és nemzet elismerésében.

Nehéz, súlyos idők, próbakövei a férfierényeknek. Erőshitű, kemény. kötésű, hűségben kipróbált férfiakat követel a vajúdó, forrongó hon.

Fogadalmatokat, hogy mindenkor messze világító példaként fogtok elöljárni a hazafias erények gyakorlásában, a súlyos megpróbáltatásokkal küzdő Haza szent nevében elfogadom. Aldás és boldogság fakadjon lelkes, önzetlen törekvéstek nyomán.

A Vitézi Rend pedig legyen turáni fajunk büszkesége, melynek működését

Isten áldása kísérje.
 

 
1923. június 17.
 
VITÉZ BAJTÁRSAIM!

A nehéz idők ritka örömei között a legelső helyet foglalja el számomra évenként az a nap, melyen magyar fajunk büszkeségét, jövőnk zálogát magam körül összegyűjtve látom.

Ha szeretettel végigtekintek soraitokon, érzem a magyar rónák tiszta, romlatlan üdítő levegőjét, elszáll minden kétely, vagy csüggedés és csak bizalom tölti el lelkemet.

A Vitézi Rend oltárán ma új tüzek gyúlnak ki. Legyetek lánglelkű apostolai a magyar vitézségnek, az önzetlen hazaszeretetnek és a fegyelmezett összetartásnak. Országokat, nemzeteket mindenkor a széthúzó szervezetlenség, fegyelmezetlenség tett tönkre és szervezett, fegyelmezett munka épített fel. Ennél a munkánál elsősorban reátok számítok. Szeressétek a rög öt, melyet kaptok és mutassátok meg, hogy mit tud a véráztatta televény magyar föld annak teremni, aki odaadó szorgalommal és szeretettel műveli. Maradjatok mintaképei a férfierényeknek, erőshitű, keménykötésű, hűségben kipróbált magyarok.

Szívből üdvözöllek Benneteket, mint a Vitézi Rend új hajtásait. Isten áldása kísérjen utaitokon, a V!tézi Rend pedig maradjon mindörökre turáni fajunk büszkesége

 

 
1924. június 15.
 

VITÉZ BAJTARSAIM!

A vitézség és a tántoríthatatlan hazaszeretet megjutalmazásának ünnepségére jöttetek ma ide. E két legnemesebb férfiúi erény volt mindenkoron turáni fajunk legnagyobb büszkesége, ezt tisztelték és félték bennünk egy évezreden át és ez szerzett nekünk hírt, nevet és dicsőséget.

Annak az eszmének, melynek ezen erények a megtestesítői, kívántam én a Vitézi Rend életre hívásával olyan maradandó emléket állítani, amelyből erőt meríthetnek az élők és okulhatnak, tanulhatnak majdan a késői utódok is.

E magasztos pillanatban letett szent fogadalmatokban látom biztosítékát annak, hogy ezen eszme fajunkban tovább is élni fog és záloga lesz egy szebb és boldogabb magyar jövendőnek.

Maradjatok jóban és rosszban hűséges és áldozatkész fiai ennek a sokat szenvedett hazának. Véssétek lelketekbe mindörökre azt az igazságot, hogy ennek a véráztatta magyar földnek a szeretete olyan erőt képvisel, mely egyedül alkalmas arra, hogy a hazafiatlan törekvéseknek gátat szabjon.

 

Mutassátok meg, hogy nemcsak elsők tudtatok lenni a tettek mezején, de elsők lesztek abban a békés munkában is, mely ezt a nemzetet feltámasztani és talpra állítani akarja.

A magyarok Istenének áldása kísérje munkátokat

 

1925. június 21.
 

VITÉZ BAJTARSAIM!

Abban az ünnepélyes szent fogadalomban, melyet az imént letettetek, zálogát látom egy boldog jövendőnek.

Ti, mindannyian vérzivataros időkben megedzett, hűségben kipróbált, keménykötésű férfiak vagytok, akiknek egy a gondblatUk és egy a szívük minden dobbanása. Erős, céltudatos vezetés> alatt megbonthatatlan egységbe tömörített Benneteket él Vitézi Rend, hogy minél eredményesebben vehessen részt az építő munkában és hogy megmutassa, miként kell egy eszmevilágban egyesülve küzdeni olyan célok megvalósításáért, amelyek minden magyar javát szolgálják.

Ez szerintem a nemes értelemben vett demokratikus eszme, amely a Vitézi Rend intézményében példaadó módon valósul meg. Aki az egyenlőség hangoztatásával a tekintély elvét megtagadja, az összeomlás felé sodorja az országot Vezetés nélkül semmi sem haladhat elöre és kivált válságos percekben kell, hogy egy akarat vezessen és irányítson csapatokat és nemzeteket egyaránt, mert a fegyelem hiánya anarchiára és végeredményben megsemmisülésre vezet.

Egy nemzet gyermekei vagyunk és egy nagy közös családot alkotunk. Ebből csak azok rekesztik ki önmagukat, akik a nemzeti gondolatot megtagadják. Nemzeti mivoltából nem engedjük kivetkőztetni a mi fajunkat. Öntudatos nemzeti életet akarunk élni és ragaszkodunk azokhoz az ősi hagyományokhoz, amelyeket, elődeink hagytak reánk s amelyek hajdani nagyságunk alapjai voltak. Ennek a gondolatnak és ezen a gondolaton felépülő igazi nemzeti életnek tántoríthatatlan zászlóvivője és soha meg nem ingó támasza a Vitézi Rend, amelynek Tí ma odaadással és büszkeséggel felesküdtetek.

Legyetek ezután is a honfiúi erényeknek mintaképei. Mint ahogy annak idején elöl voltatok mindig a harcban, legyetek ezentúl elől a példaadó munkában is.

Lelkem egész melegével köszöntelek Benneteket és kívánom, hogy a magyarok Istenének bőséges áldása kísérje hazafias működésteket.

 

1926. június 20.
 
VITÉZ BAJTÁRSAIM!

Az évenként megismétlődő vitézi avatás egyike legszebb hazafias ünnepeinknek. Új csillagok gyúlnak ki e napon a magyar éjben és új őrszemek állnak fel a Csonka Ország földjén.

Legyetek ti ezeken az őrhelyeken szerény, vallásos és munkás emberek, de egyszersmind kemény, dacos, mindenre elszánt magyarok is. Sajnos, vannak még olyan félrevezetett testvéreink e hazában, kik lelkiismeretlen izgatók vak eszközeivé süllyedve, Istent, hazát megtagadnak, az örökös lelki kútmérgezések folytán erkölcsileg elzüllve, képesek hazájuk és hazájukat híven szolgáló, legjobbjaink ellen becstelenül, gyáván és orvul támadni.

Álljatok Ti ezen szerencsétlenek melle felvilágosító munkával, elnéző testvéri szeretettel, legyetek e lelki betegeknek orvosai, a valódi hazaszeretetnek alázatos apostolai.

Kivált ma, amikor naponta látjuk, hogy létünkre törnek, mikor gyermekeinket kitűnő képzettségük dacára nem tudjuk elhelyezni, mikor gondot okoz, miképpen és hol értékesíthessük munkánk gyümölcseit, meg kell érteni mindenkinek, hogy szűk határainkon belül csak közös érdekeink lehetnek.

A legfontosabb érdekünk pedig az, hogy a dolgozni akaróknak munkát adjunk és a dolgozó emberek anyagi és erkölcsi jólétét megteremtsük, mert az állam nyugalma és egész ereje végeredményben a megelégedett és erős exisztenciákon fordul meg.

Ma, mikor forr a világ, nehézségek és felfordulások vannak minden. felé, mindnyájunknak vigyázni kell, hogy továbbra is keményen álljunk, mint a szikla a tomboló viharban.

 

Kiknek sem ideáljaik, sem céljaik nincsenek, kik nem azért rombolnak, hogy a romokon újakat építsenek, kik minden jót tagadnak, azoknak a munkája tűrhetetlen. Az idő meghozza a belátást, a "Jó" szerencsére még mindig győzött. Majd rátalálnak egyszer ők is Krisztus igéire, mert csak egy alapon lehet az egymás ellen törő két világot kiegyeztetni, ez az alap pedig Megváltónk műve: a tiszta keresztény erkölcs. Legyetek őrhelyeiteken minden jónak apostolai és a magyarok Istene vezéreljen utaitokon.
 

 
1927. június 26.
 
VITÉZEK!

Ma, amikor a hálás haza az én kezem által vitézekké avat benneteket, azt kívánom tőletek, hogy amíg nem fenyegeti veszély ezt az országot, addig azt a fajszeretetet, azt a hazaszeretetet, amelyet a harctereken vitézségre váltottatok, a napi munkában gyakoroljátok. Legyetek tehát a felebaráti szeretet, a termeló munka vitézei.

De ha kell, legyetek a társadalom rendjének, a társadalom békéjének hivatott őrei. Talán sohasem forrott a világ annyira, mint ma, talán sohasem próbálták oly kitartóan az emberiséget hamis jelszavakkal rossz útra téríteni, mint napjainkban. Ti vitézek, e maroknyi magyarság virága, fígyeljelek és őrködjetek. Tartsátok meg, ápoljátok és fejlesszétek azokat az erényeket, amelyek őseinket a haza földjére vezették és melyekkel megvédték ,ezt a szép országot. Ha ezekből engednénk, az ismét odavezetne, hogy az ország vezetésére méltatlan emberek annak bukását okoznák. Minden tisztességes ember kötelessége, de szíve vágya is a gyengék védelme és az elbukottak felemelése. De ha e szép feladat álarca alatt a gyengét gyűlöletre nevelik, az elbukottat a földön hagyják és gyámolítás helyett lázadásra szítják, azt nem tűrheti egy élni akaró társadalom sem. Ez az egészséges felfogás ma már mind általánosabbá válik a civilizált nemzetek körében és a magunk részéről mi mindenesetre gondoskodni fogunk arról, hogy létünk érdekében ne lehessen úrrá felettünk a káosz, mert nekünk az újjáépítés nagy munkájában rendre és nyugalomra van szükségünk. Az ország ereje az erkölcsi és szellern; értékek megerősítésétől és a társadalmi osztályok cselekvő együttmOködésétől függ. Mi készséggel dolgozunk együtt mindenkivel, aki hazánkat és fajunkat becsületesen akarja szolgálni, de - amint azt valaki találóan mondotta - halálos ellenségei vagyunk a lázadás szellemének!

Bízzatok mindig a magyarság igazának erejében és vezéreljen a jó Isten utaitokon.

 

 
1928. június 17.
 
VITÉZEK!
Midőn 8 évvel ezelőtt a Vitézi Rendet életre hívtam, nemcsak a világháború hőseinek és ezek utódainak jövőjét kívántam megalapozni, hanem a vitézség kultuszát is intézményesen biztosítani, hogy ez a legszebb férfierény ébren tartassék és fajunkból soha ki ne vesszen.

Mikor világszerte általában a társadalom elfajulását, az altruizmus lassú pusztulását, az ideálizmus hiányát és minden jónak tagadását, rombolását látjuk, fokozottan t6m6rülni6k kell mindazoknak, kik belátják, hogy minden fejlődés és szabadság csak akkor lehet egészséges ha a keresztény erkölcsi világrend alapján nyugszik.

Magyarországnak mai állapotában különösen vigyáznia kell, hogy könnyelmű játékkal ne kockáztassa mindazon eredményeket, melyeket a nehéz viszonyok dacára képes volt elérni. Hogy valamit elérhettUnk és hogy minden magyar ember szívében és a meg-győződés, hogy a jónak mindig és mindenütt győzni kell, ezt annak köszönhetjük, hogy nagy többségben vannak azok,akikben él és hat a fajszeretet ereje. Szeretettel tekintek végig soraitokon, mert tudom, hogy ennek az eszmének kipróbált és fegyelmezett harcosai vagytok. Fogadalmatokban zálogát látom annak, hogya ma már hatalmas nemzeti erőt képviselő Vitézi Rendnek olyan lelkes tagjai lesztek, akik annak szellemében élnek és dolgoznak és akik a nemzeti gondolatért mindenkor bátran síkraszállnak. Legyetek ezután is mintaképei ,a magyar férfias erényeknek, hirdetői a nemzeti 6sszetartozásnak, fajunk szeretetének és a megalkuvást nem ismerő hazaszeretetnek. A világtörténelem példái szerint a lesújtott népeket mindig a hazaszeretet szent tüzének egyesítő ereje tudta megerősíteni és felemelni. De most nemcsak erről van szó. A nemzetegység ereje nem csak felemelkedésünket van hivatva elősegíteni, de ez legyen védőbástyánk is. A hazaszerető polgárok, a hitben erősek támogassák és vezessék a gyengéket az ,emberiségnek a hit és - az emberi szorgalom és alkotnivágyás legfőbb rugójának - a magántulajdonnak védelméért folytatott küzdelmében.
 

Ebben a harcban is elől kell lennetek, mert könnyebb a gyámoltalant olcsó ígéretekkel a társadalmi rend ellen lázítani, mint nehéz helyzetében megértő lélekkel támogatni. Foglalkozzatok szeretettel az ifjúsággal, neveljetek belőlük magatokhoz hasonló utódokat, mert ha kihull kezetekből a zászló, ezek lesznek hivatva, hogy azt átvegyék és diadalra juttassák. Vigyázzatok, hogy fogékony lelkeikben csak azok a nemzetfenntartó erények találjanak maradandóotthonra, amelyek Benneteket kiváló tettekre buzdítottak.
Bízzatok továbbra is igazunk erejében és vezéreljen a magyarok Istene utaitokon.
 

 
1929. június 16.
 

VITÉZEK!

Mai fogadalmatokkal zárókövét tettétek Ie annak az intézménynek, melyet azért hívtam életre, hogy akik a nagy megpróbáltatások idejében hazafiúi erényeiknek tündöklő bizonyságát szolgáltatták, elnyerve jutalmukat, elfoglalhassák a nemzetépítő munkában is azt a helyet, amely őket megilleti. A magyar faj virága, 12.000 vitéz áll őrt ma az ezeréves haza megmaradt földjén minden olyan törekvéssel szemben, amely a nemzeti gondolat megerősödését és a rend fennmaradását veszélyeztetné.

A Vitézi Rend most lezárja a vitézek avatását, mert a szűkre szabott keretek között előbb arra kell gondolnunk, hogy az eddig már felavatott vitézek földhöz jussanak és hogy azok számára, akik földjüket már megkapták, meg lehessen teremteni a mai nehéz helyzetben a gazdasági megerősödés feltételeit.

Vitéz Bajtársaim!

Amidőn az imént felesküdtetek és ezzel a Vitézi Rend tagjaivá váltatok, vitézi tetteitek dicsősége átszáll utódaitokra is. Hazafiúi érdemeitek legszebb megörökítése ez, amellyel nemzedékek hosszú során át a nemzet közkincse gyanánt fog példaadó serkentésül szolgálni áldozatkészségetek és hősi erényeitek buzdító emléke. Az a különös megbecsülés azonban, amely nektek ily módon osztályrészül jut, nemcsak jogokat ad számotokra, hanem kötelességekkel is jár. Belőletek kell szétáradnia az egész társadalomba egy hatalmas, erőteljes, nemzetfenntartó és nemzeterősítő szellemnek. Hozzatok ezért a nemes hivatásért továbbra is áldozatokat. Legyetek oszlopok, a nemzeti gondolat ledönthetetlen oszlopai, amelyeket semmiféle romboló áradat hullámai nem tudnak megingatni, legyetek fáklyák, a magyar hit lángoló fáklyái, amelyeknek messze lobog a fényük akkor is, ha netán a csüggedés éjszakája száll a lelkekre, legyetek apostolok, a magyar cselekvés, a magyar munka apostolai akkor is, amikor a szürke hétköznapok idejét éljük.
 

A haza, melyért életeteket kockára téve, hősiesen harcoltatok, földet ad Nektek, hogy ezen a földön, ezért a földért éljetek. Becsüljétek meg a magyar földet, amelyért évszázadok küzdelmeiben annyi vér hullott, becsüljétek meg azzal, hogy derekas, kitartó munkával olyan Kánaánt varázsoljatok belőle, amilyennek azt a természet szánta. Ne feledjétek el, hogy az ősök ezt a földet nemcsak vérrel, hanem verejtékkel is öntözték, mert a magyar anyaföld nehéz, odaadó munkát kíván, hogy annak jutalma gyanánt ontsa áldását.

Hazafias érzésem egész melegével köszöntlek Benneteket és szívből kívánom, hogy legyetek nemes hajtásai a magyar faj évezredes törzsének és vigyétek magatokkal a föld minden röge mellé, minden faluba a honfiúi erények cselekvő kultuszát.

 

1934. június 3.
 
VITÉZ BAJTÁRSAIM!

Ötévi szünet után avatok ma ismét vitézeket. Az elmúlt másfél évtized alatt megizmosodott a Vitézi Rend és most már nagyrészt a vitézi nemzetségek fiatal hajtásai felett tartok seregszemlét. Ezen az avatáson már a várományosok vannak túlsúlyban, ami élénk bizonysága annak, hogy apáik megtették kötelességüket nemcsak a múlt nemes emlékeinek ápolásában, hanem a vitézi szellem fennmaradásának és jövőbeli folytatásának biztosítására is.

" Bűnt követ el saját fajával szemben az, aki másnak engedi át a helyet és nem gondoskodik arró1, hogy ivadékai megőrizhessék és továbbíthassák azt a nevet, amelynek ő maga egykor dicsőséget szerzett.

Nem szabad engednünk, hogy a jövőben bárhol is elnémult harangok halálos csöndje váltsa fel a magyar életet. Ti, Vitézek, a magyar faj virágai vagytok, nem szabad hagynotok, hogy fajtátok törzse elszáradjon.

Ezer fiatal vitéz áll ma az apja mellé, hogy segítsen neki őrködni minden olyan törekvéssel szemben, amely a nemzeti gondolat megerősödését és a rend fenntartását veszélyeztetné. Ti tartjátok fenn és viszitek tovább apáitok nemzetségét és Ti vagytok hivatva folytatni az ő munkájukat azzal az odaadással és azzal a kötelesség teljesítéssel, melynek ők ragyogó példáját mutatták.

Tartsátok meg és szeressétek azt a földet, amelyet apáitok vére hullásával szerzett és haladjatok Ti is mindig az élen, akkor, amikor áldozatokról és kötelesség teljesítésről van szó.

Vitézek!

Az önfeláldozó tettek alapján, a haza körül szerzett érdemek jogán Ti vagytok a jobb magyar jövő záloga, Ti vagytok biztosítékai az alkotó, építő hazafias szellemnek és Ti vagytok letéteményesei fajunk jó tulajdonságainak, az ős magyar erénynek. Legyetek méltók erre a szép hivatásra.

A vitéz fő jellemvonása a hűség a haza és a nemzet iránt. A vitéz erénye nemcsak a bátorság, hanem a kitartás is a nagy nemzeti célok szolgálatában. Aki a harcmezőn bátran nézett szembe a veszéllyel, nem csüggedhet el akkor sem, ha otthonában a nehéz idők türelmet és szívós munkát kívánnak tőle. Sem a világ sorsának alakulása, sem a gazdasági válság jobbrafordítása nem egyedül tőlünk függ. De mindenkinek meg kell tennie azt, ami rajta áll. Gyenge Jellem az, akiben az akadályok csüggedést és a bajok elkeseredést váltanak ki. Az aggodalmak, a bizalmatlanság, a kétely rossz tanácsadók, mert aláaknázzák a lélek erejét és megbont ják a sorokat éppen akkor, amikor az összetartásra a legnagyobb szükség lenne. Dacos elszántsággal menetelünk a magyar igazság országút ján, nyitott szemmel, elővigyázatosan, de kitartóan és csüggedés nélkül.

Ezen az úton nektek, vitézeknek, zárt sorokban, nyugodt erővel, mindig tettre, munkára készen kell követnetek.
 

1936. május 24.
 
VITÉZEK!

Tizenöt évvel ezelőtt hangzott el először az az ünnepélyes fogadalom, amellyel ma Ti válta tok részeseivé a múltban szerzett érdemek alapján a magyar jövő továbbépítésének szolgálatára hivatott Vitézi Rendnek.

Az elmúlt másfél évtized alatt ez az intézmény nemcsak életképességéről tett bizonyságot, hanem megizmosodott, megerősödött és kivívott magának a hazafiasan érző egész magyar társadalom osztatlan megbecsülését és szeretetét. Azok, akik a harctereken a hagyományos magyar vitézség és katonai erények tündöklő példáját mutatták, a hétköznapi munka terén is a kötelességteljesítés s a bizakodó kitartás erényeivel tüntek ki, megállották helyüket a nehéz gazdasági viszonyok között is és hűségesen kitartottak a meg nem alkuvó hazafias gondolkodás mellett.

Különös örömömre szolgál, hogy ismét tömött sorokban vonulnak fel a vitéz apák várományosai. Ti vagytok hivatva tovább ápolni a vitézi erények kultuszát. A vitézi névvel Ti apáitoktól a példaadásnak nehéz, sokszor önmegtagadást és áldozatkészséget kívánó, de mindig dicsőséget adó kötelességét öröklitek. Legyetek méltók erre a szép örökségre, hogy majdan Ti is szeplőtelenül és a régi fényben adhassátok tovább ivadékaitoknak. Most, amikor a bomlasztó gondolatok hordozói és a romboló irányzatok szálláscsinálói csápjaikat mind gyakrabban nyújtják ki az ifjúság felé, legyetek kortársaitok körében mindenkor büszke hordozói és forrásai a nemzeti eszmének, a keresztényi erkölcsnek és a hazafias érzésnek.

 

Vitéz Bajtársaim!

Ne felejtsétek el. soha mai szent fogadalmatokat, amellyel újabb zálogát adtátok annak, hogy eleven erővel él Bennetek a haza iránti hűség és áldozatkészség. Legyetek továbbra is őrzői a dicső multnak és hívő munkásai a szebb jövőnek.
 

 
1938. május 23.

 

VITÉZEK!

Első nagy királyunk országépítő egyéniségének emlékére Szent István ősi városában gyűltünk ma össze. A történelem levegője árad felénk ezen a helyen és tanít bennünket a dicső magyar mult tiszteletére. Ennek a magyar multnak egyik legnemesebb hagyománya és a magyarság fennmaradásának egyik legbiztosabb záloga a férfierények tisztelete és a kötelesség teljesítés megbecsülése. Fajunk jellemének e két alap-vonása jut kifejezésre a vitézi intézményben.

A forradalmak után a Vitézi Rendet a vitézi telkekhez kötöttem, hogy az nemzedékről-nemzedékre átszálló, az intézmény fennállását évszázadokra biztosítsa.

Ezzel kívántam elérni azt, hogy a Vitézi Rend a benne megtestesült eszméknek és a magyar vitézségnek örök hirdetője legyen.

Ma már közel ötezer vitézi telek áll a nagy nemzeti cél szolgálatában és a telkes vitézek száma a jövőben természetesen tetemesen emelkedni fog.

A vitézi intézmény ily szervezésénél a példaadó kötelességteljesítésnek az utódokban való jutalmazása mellett az az elgondolás is vezetett, hogy olyan állandó értékű nemzetvédelmi szervezetet teremtsek, amely a hazához és annak alkotmányához mindenkor és minden körülmények között hű marad.A Vitézi Rendnek tehát egyik legfontosabb hivatása, hogy a nemzet. fenntartó magyar társadalommal szorosan összefogva, szembeszálljon minden olyan kísérlettel, amely az ország nyugalmát és a nemzet újjáépítő munkáját megzavarni kívánná. De éppen úgy hivatása a Vitézi Rendnek és minden egyes tagjának az is, hogy jó példával elöljárva, segítsen megvalósítani azokat a nagy célokat, amelyek érdekében a nemzet hivatott vezetői éppen napjainkban megfeszített .erővel dolgoznak és mindenkitől fokozottabb munkát kívánnak, hogy fajunk új életre kelve és megerősödve betölthesse történelmi hivatását.

 

Ebben a munkában Ti, Vitézek, a nemzetnek hatalmas erőforrása. vagytok, de csak ha soraitokban feltétlenül megőrzitek a fegyelmet, mert egyedül a fegyelmezett erő építhet, a fegyelmezetlen erő csak rombolni tud.

Legyetek továbbra is a társadalom rendjének és békéjének hivatott őrei és neveljétek fiaitokat abban a hazafias szellemben, amely Benneteket egykoron dicső haditettekre késztetett. A várományosoktól pedig azt várom, hogy mindenben méltók legyenek apáikhoz. Ne felejtsétek, hogy a kötelességteljesítésre, amelyre Magatokat vitézi eskütökben örökre elköteleztétek, akkor ís szükség van, amikor már a jövő biztató fénysugarait látjuk.

 

 

 

FORRÁS: VITÉZEK ALBUMA 9.-16. oldal